OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V SEKTORE DOPRAVA

Projekt ukončený

 

 NÁZOV PROJEKTU

Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava

Základný výskum   APVV-0471-10

    

 

 CIELE PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a rozvoj širokej základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie optimálnych rozhodnutí v procese tvorby strategických a koncepčných dokumentov na úseku ochrany KI SR s dôrazom na KDI.

    

 

 ČIASTKOVÉ CIELE PROJEKTU

 1. Posúdenie bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu ku kritickej infraštruktúre.

 2. Analýza a hodnotenie aktuálnej úrovne ochrany kritickej infraštruktúry.

 3. Stanovenie kritérií na definovanie prvkov KI.

 4. Vytvorenie všeobecného modelu manažmentu rizík v podmienkach ochrany KI.

 5. Vytvorenie modelu určeného na objektívne riadenie rizík v KDI.

 6. Vytvorenie hierarchického modelu pôsobnosti orgánov verejnej správy v procese správy a ochrany KDI.

 7. Návrh metód analýzy objektovej ochrany prvkov KDI.

 8. Vytvorenie algoritmu výpočtu prielomovej odolnosti prvkov KDI.

 9. Spracovanie modelu činností záchranných zložiek pri odstraňovaní havárií v kritických miestach KDI.

 10. Vytvorenie novej metódy posudzovania výkonnosti vybraných železničných tratí založenej na štatisticko-matematických nástrojoch.

 11. Vytvorenie modelu riešenia ekonomických dopadov možných strát po narušení prevádzkyschopnosti KI.

 

 

OCHRANA
KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V SEKTORE DOPRAVA

 

 


 

 

Evidenčné číslo projektu APVV-0471-10
Akronym projektu KDI
Odbor výskumu a vývoja Ochrana osôb a majetku
Charakter výskumu Základný výskum
Začiatok riešenia projektu 1.5.2011
Koniec riešenia projektu 31.10.2014

 

 


 

 

   

 

 


 

Designed by © vlk