1.1

Podpora výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti

Názov špecific. cieľa

Zabezpečenie procesu zvyšovania informovanosti podnikateľského sektora o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách a o najnovších poznatkoch.

Cieľ aktivity

Návrh a realizácia jednotlivých foriem transferu najnovších poznatkov z vedecko-výskumnej činnosti do podnikateľskej sféry a naopak.

Termín realizácie

05/2010 – 04/2013

 

Popis aktivity

Zabezpečenie procesu zvýšenia informovanosti podnikateľského sektora o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách a o najnovších poznatkoch z jednotlivých vedných odborov bude realizované prostredníctvom organizovania tematicky zameraných odborných seminárov a vedeckých konferencií.

 

funkcia: posilnenie spolupráce univerzity s praxou vo výskume a vývoji. Tematicky zamerané odborné semináre a konferencie umožnia priamy transfer najnovších vedecko-výskumných poznatkov (základný výskum) z univerzity do praxe a naopak zabezpečí sa spätná väzba - informovanosť pracovníkov univerzity o aplikačných možnostiach (aplikovaný výskum) výsledkov vedy a výskumu v praxi. Tento transfer (vzájomná výmena skúseností, informácií o využívaných technológiách a zariadeniach) prinesie VŠ možnosť pružne reagovať na meniace sa podmienky v hospodárstve a s tým súvisiacu štruktúru pracovných miest.

 

čas: 36 mesiacov

 

vstupy: realizácia tejto aktivity bude uskutočnená prostredníctvom zorganizovania tematických odborných seminárov a konferencií. Kvalita organizovaných podujatí je garantovaná prostredníctvom odborných a organizačných garantov a u konferencií aj členov medzinárodných vedeckých výborov.

 

metóda: zorganizovanie odborných seminárov a konferencií (oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom pozvánok na odborný seminár, konferenciu, oslovenie odborníkov v danej oblasti jednak na pôde univerzity, jednak z podnikateľského prostredia, prenájom priestorov na realizáciu aktivity, výber termínu, prieskum záujmu o aktivitu, zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov, realizácia aktivity, spracovanie dopadov

 

výstupy:

 • zorganizovanie odborných seminárov;

 • zorganizovanie konferencie Národné fórum produktivity zameranej na oblasť zvyšovania produktivity v priemyselných podnikoch;

 • zorganizovanie konferencie Degradácia konštrukčných materiálov zameranej na oblasť degradácie materiálov;

 • zorganizovanie konferencie DONT (Day of new technologies), zameranej na automatickú identifikáciu a zachytávanie údajov;

 • zorganizovanie konferencie o aktuálnych problémoch rozvoja intermodálnej prepravy a dopravnej logistiky v podmienkach európskeho dopravného trhu;

 • zorganizovanie konferencie CMDTOUR - Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj, je zameraná na jestvujúci stav na európskom prepravnom trhu, a očakávané oživenie hospodárstva, ktoré sa prejaví v ďalšom raste požiadaviek najmä na množstvo prepravovaného tovaru a stav dopravnej infraštruktúry so zameraním na efektívne využívanie jestvujúcich prepravných kapacít a rozvoj spolupráce medzi rôznymi druhmi dopráv.

 • prezenčné listiny účastníkov tematicky zameraných odborných seminárov a konferencií;

 • informačné materiály – v tlačenej (napr. zborník odborných referátov, informačný bulletin o najnovších vedecko – výskumných aktivitách) alebo v elektronickej forme (prezentácie zo seminárov a konferencií na CD, DVD);

 • dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov seminárov, resp. konferencií s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočnenej akcie;

 • cieľová skupina bude mať možnosť formou neformálnej diskusie počas konania akcií si vymeniť a skonzultovať svoje skúsenosti, problémy a riešenia v daných vedných oblastiach,

previazanosť na iné aktivity: všetky aktivity navzájom súvisia a výsledkom ich realizácie je zvýšenie vzájomnej informovanosti medzi univerzitou, organizáciami VaV (napr. SAV) a podnikateľskou sférou.

 

predpokladané riziká:

 • odborné: nedisponibilita účastníkov aktivity

 • obchodné: tieto riziká súvisia s priestormi na realizáciu aktivity (náklady na prenájom, zmena cien za služby, výber vhodného termínu a pod.);

 • technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity (príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov);

 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu, odborná úroveň členov projektového týmu a pod.

cieľová skupina:

 • vysokoškolskí učitelia;
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov);
 • doktorandi;
 • postdoktorandi

 

Metodológia aktivity

Žilinská univerzita je výskumnou univerzitou, ktorej funkčnou špecializáciou je tvorba nových poznatkov a príprava vysokokvalitných špecialistov a odborníkov, ktorí majú tvorivé schopnosti a nájdu optimálne riešenie v  dynamicky sa meniacich situáciách v podmienkach spontánneho technologického rozvoja. Pre Žilinskú výskumnú univerzitu je typická existencia kolektívov výskumníkov, veľkého množstva vedeckých a výskumných prác, viacúrovňové vzdelávanie, najmodernejšia materiálna, technická a informačná základňa.

Aktivita, t.j. zorganizovanie odborných seminárov a konferencií bude metodicky prebiehať nasledovným spôsobom:

 • oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom pozvánok na odborný seminár, konferenciu,

 • oslovenie odborníkov v danej oblasti na pôde univerzity a z podnik. prostredia,

 •  prenájom priestorov na realizáciu aktivity,

 • príprava technického a softwarového zabezpečenia,

 • výber termínu,

 •  prieskum záujmu o aktivitu,

 • zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov (napr. zborník, prezentácie príspevkov na CD, DVD a pod.),

 •  realizácia aktivity,

 • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokojnosti s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočňovanej aktivity).

 

 

Cieľová skupina

Vysokoškolskí učitelia, aktívne zainteresovaní v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja,

 • predpokladaný počet: 230;
  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,
  • Ing., PhD., DrSc., doc. alebo prof.,
  • vyvážené zastúpenie žien aj mužov,
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov)
  • predpokladaný počet: 370
  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,
  • Ing., PhD.,
  • vyvážené zastúpenie žien a mužov
 • doktorandi
  • predpokladaný počet: 110
  • veková štruktúra: do 35 rokov,
  • druhý stupeň vysokoškolského vzdelania
  • vyvážené zastúpenie žien a mužov
 • postdoktorandi
  • predpokladaný počet – 10
  • veková štruktúra: 25 – 35 rokov,
  • tretí stupeň vysokoškolského vzdelania
  • vyvážené zastúpenie žien a mužov.
Aktivity budú realizované dominantne na území Žilinského samosprávneho kraja, nie sú viazané na etnické skupiny, sú určené pre širokú odbornú verejnosť s vymedzeným socio-ekonomickým statusom podľa zamerania projektu a možnosťou poskytnutia informácií aj záujemcom so zdravotným postihnutím.  

 

Výstupy aktivity
 • zorganizovanie odborných seminárov

 • zorganizovanie konferencie Národné fórum produktivity zameranej na oblasť zvyšovania produktivity v priemyselných podnikoch;

 • zorganizovanie konferencie Degradácia konštrukčných materiálov zameranej na oblasť degradácie materiálov

 • zorganizovanie konferencie DONT (Day of new technologies), zameranej na automatickú identifikáciu a zachytávanie údajov;

 • zorganizovanie konferencie o aktuálnych problémoch rozvoja intermodálnej prepravy a dopravnej logistiky v podmienkach európskeho dopravného trhu;

 •  zorganizovanie konferencie ELEKTRO

 • Odborné semináre CEDOP, ktorých cieľom je prenos poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti v oblasti cestnej dopravy na podnikanie  v cestnej doprav. Účelom seminára je prenos poznatkov najmä tých, ktoré majú konkrétne dopady, krátkodobé ale aj dlhodobé na podnikateľské prostredie v cestnej doprave. Rozsah seminára je dva dni (18 hod.) v mesiaci február v rokoch 2010 až 2012.

 • Zorganizovanie konferencie CMDTUR. Je zameraná na jestvujúci stav na európskom prepravnom trhu, a očakávané oživenie hospodárstva, ktoré sa prejaví v ďalšom raste požiadaviek najmä na množstvo prepravovaného tovaru a stav dopravnej infraštruktúry so zameraním na efektívne využívanie jestvujúcich prepravných kapacít a rozvoj spolupráce medzi rôznymi druhmi dopráv.

 • Medzinárodná konferencia 26. Plavebné dni´2011 zameraná na rozvoj vnútrozemských vodných ciest, logistických centier (prekladísk, prístavov), stavby lodí, informatizácie a bezpečnosti plavebnej prevádzky v obchodnej i malej rekreačnej plavbe.

 • 9. Európsky dopravný kongres´2012 spoluorganizovaný Slovenskou dopravnou spoločnosťou pri SAV – v rámci členstva v Európskej platforme dopravných vied so zameraním na energeticky a environmentálne optimálnu mobilitu.

 • prezenčné listiny účastníkov tematicky zameraných odborných seminárov a konferencií;

 • informačné materiály – v tlačenej (napr. zborník odborných referátov, informačný bulletin o najnovších vedecko – výskumných aktivitách) alebo v elektronickej forme (prezentácie zo seminárov a konferencií na CD, DVD);

 • dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov seminárov, resp. konferencií s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočnenej akcie;

 • cieľová skupina bude mať možnosť formou neformálnej diskusie počas konania akcií si vymeniť a skonzultovať svoje skúsenosti, problémy a riešenia v daných vedných oblastiach,

 

Zodpovedná osoba

doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.

 

Odborní zamestnanci

doc. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Eva Tillová, PhD.

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Ing. Peter Kopas, PhD.

Ing. Ľubomír Dulina, PhD.

Ing. Mária Chalupová

doc. Ing. Juraj Vaculík PhD.

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

doc. Ing. Bibiana Bukova, PhD.

Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

Ing. Martin Kendra, PhD.

 

Spôsob získavania spätnej väzby

Realizácia aktivity bude podliehať zodpovednej osobe, ktorá bude riešiť aj prípadné problémy. Každý člen participujúci na realizácii aktivity prostredníctvom čiastkových úloh bude podliehať priamo zodpovednej osobe. O prípravách odborných seminárov a konferencií, ich priebehu, postupe pri vyhotovovaní informačných materiálov sa budú viesť pravidelné reporty, ktoré budú prezentované všetkým členom riešiteľského tímu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.

 

Riziká spojené s realizáciou aktivity odborné:   nedisponibilita účastníkov aktivity

obchodné:   tieto riziká súvisia s priestormi na realizáciu aktivity (náklady na prenájom, zmena cien za služby, výber vhodného termínu a pod.);

technické:   tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity (príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov);

projektové:   tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu a pod.