1.2 

Informačné aktivity zamerané na zvýšenie záujmu podnik. sféry o výsledky výskumu a vývoja

Názov špecific. cieľa Zabezpečenie procesu zvyšovania informovanosti podnikateľského sektora o výsled-koch vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách a o najnovších poznatkoch.
Cieľ aktivity Informovanosť podnikateľskej sféry prostredníctvom vydávania a distribúcie peri-odických odborných publikácií (časopisov), bulletinov a informačných materiálov.
Termín realizácie 05/2010 – 04/2013

 

Popis aktivity

Zvýšenie informovanosti podnikateľskej sféry o výsledkoch výskumu a vývoja a o získaných najnovších poznatkoch z jednotlivých vedných odborov, formou vydávania a distribúcie periodických odborných publikácií (časopisov), bulletinov a informačných materiálov a podpora publikovania kvalitných výsledkov vedy a výskumu v spoplatnených renomovaných zahraničných periodikách.

 

funkcia: posilnenie informovanosti praxe o aktualitách pri riešení základného a aplikovaného výskumu.

 

čas: 36 mesiacov

 

vstupy: realizácia tejto aktivity bude uskutočnená prostredníctvom propagácie možnosti publikovania najnovších poznatkov vedecko-výskumnej činnosti a odbornej praxe vo vedecko-odborných časopisoch, formou printovej alebo elektronickej verzie príspevkov zaoberajúcich sa najnovšími poznatkami vedy a výskumu, a taktiež novými trendmi v praxi. Kvalita príspevkov, a teda aj kvalita vedecko-odborných časopisov bude dosahovaná formou recenzie príspevkov renomovanými domácimi aj zahraničnými odborníkmi z praxe, resp. univerzitného prostredia a SAV. Za odbornú úroveň časopisov odpovedá redakčná rada časopisov na čele s výkonným redaktorom.

Kvalita informačných bulletinov bude zaistená vytvorením odbornej komisie, zloženej zo zástupcov univerzity, zodpovednej za obsahovú náplň publikácie.

Podpora publikovania kvalitných výsledkov vedy a výskumu v spoplatnených renomovaných zahraničných periodikách bude realizovaná na základe posúdenia odbornej kvality predloženého príspevku a cieľového časopisu.

 

metóda: vydávanie tematicky zameraných odborných časopisov s cieľom osloviť konkrétnu cieľovú skupinu zástupcov technickej praxe a odbornej verejnosti, podporiť tak nové modely inovačnej činnosti formou informatizácie vzdelávania, za účelom získania lepšej spätnej väzby na publikované výsledky výskumnej činnosti

 • zhromaždenie odborných príspevkov,
 • recenzia príspevkov členmi medzinárodnej redakčnej rady,
 • grafická úprava,
 • tlač a distribúcia (printová alebo elektronická verzia)

výstupy:

 • tlač a distribúcia odborných časopisov – v tlačenej a elektronickej forme  - riešitelia zabezpečia

  vydávanie odborných a vedeckých časopisov - printové   

    Materiálové inžinierstvo - 4x ročne

    Produktivita a inovácie - 6x ročne

    Technologické inžinierstvo – 2x ročne

    Krízový manažment – 2x ročne

    Advances in Electrical and Electronical Engineering – 2x ročne 

   

  elektronické

    Krízový manažment – 2x ročne

   

 • tlač a distribúcia informačného bulletinu, ktorý bude prehľadne informovať podnikateľskú verejnosť o riešených bakalárskych, diplomových, doktorských a ďalších kvalifikačných prácach na univerzite (1x ročne),

 • tlač a distribúcia informačnej brožúry o vedecko – výskumných aktivitách fakúlt univerzity a o možnom vedecko – výskumnom potenciáli a infraštruktúre pracovísk vedy a výskumu na univerzite (1 x ročne),

 • podpora publikovania kvalitných výsledkov vedy a výskumu v spoplatnených renomovaných zahraničných periodikách

previazanosť na iné aktivity: všetky aktivity navzájom súvisia a výsledkom ich realizácie je zvýšenie vzájomnej informovanosti medzi univerzitou, organizáciami VaV (napr. SAV) a podnikateľskou sférou.

 

predpokladané riziká:

 • obchodné: tieto riziká súvisia s nákladmi na realizáciu aktivity (náklady na tlač, zmena cien za služby);

 • technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity (príprava, spracovanie a tlač časopisov a informačných materiálov);

 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu a pod.

 cieľová skupina:

 • vysokoškolskí učitelia

 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikateľskej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov);

 • doktorandi;

 • postdoktorandi.

 

Metodológia aktivity

Vydávanie tematicky zameraných odborných časopisov s cieľom osloviť konkrétnu cieľovú skupinu zástupcov technickej praxe a odbornej verejnosti, podporiť tak nové modely inovačnej činnosti formou informatizácie vzdelávania, za účelom získania lepšej spätnej väzby na publikované výsledky výskumnej činnosti:

 • zhromaždenie odborných príspevkov,
 • recenzia príspevkov členmi medzinárodnej redakčnej rady,
 • grafická úprava,
 • tlač a distribúcia (printová alebo elektronická verzia)

 

Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia, aktívne zainteresovaní v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja,
  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,
  • Ing., PhD., DrSc., doc. alebo prof.,
  • vyvážené zastúpenie žien aj mužov,
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov)
  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,
  • Ing., PhD.,
  •  vyvážené zastúpenie žien a mužov
 • doktorandi
  • veková štruktúra: do 35 rokov,
  • druhý stupeň vysokoškolského štúdia
  • vyvážené zastúpenie žien a mužov
 • postdoktorandi
  • veková štruktúra: 25 – 35 rokov,
  • tretí stupeň vysokoškolského štúdia
  • vyvážené zastúpenie žien a mužov.

Aktivity budú realizované dominantne na území Žilinského samosprávneho kraja, nie sú viazané na etnické skupiny, sú určené pre širokú odbornú verejnosť s vymedzeným socio-ekonomickým statusom podľa zamerania projektu a možnosťou poskytnutia informácií aj záujemcom so zdravotným postihnutím. Počet nezistiteľný.

 

Výstupy aktivity
 • vydávanie odborných časopisov :
  • Materiálové inžinierstvo - 4x ročne
  • Produktivita a inovácie - 6x ročne
  • Technologické inžinierstvo – 2x ročne
  • Krízový manažment – 2x ročne
  • Advances in Electrical and Electronical Engineering – 2x ročne
 • distribúcia odborných časopisov širokej podnikateľskej sfére
 • podpora elektronického vydávania časopisu:
  • Krízový manažment – 2x ročne
 • tlač a distribúcia informačného bulletinu, ktorý bude prehľadne informovať podnikateľskú verejnosť o riešených bakalárskych, diplomových, doktorských a ďalších kvalifikačných prácach na univerzite (1x ročne),

 • tlač a distribúcia informačnej brožúry s názvom „Vedecko-výskumné aktivity fakulty“  (1 x ročne)
 • podpora publikovania kvalitných výsledkov vedy a výskumu v spoplatnených renomovaných zahraničných periodikách

 

Zodpovedná osoba

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

 

Odborní zamestnanci

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

doc. Ing. Eva Tillová, PhD.

Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

Ing. Mária Chalupová

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Ing. Mária Šimonová, PhD.

Ing. Miroslava Mikušová, PhD.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

 

Spôsob získavania spätnej väzby

Realizácia aktivity bude podliehať zodpovednej osobe, ktorý bude riešiť aj prípadné problémy. Každý člen participujúci na realizácii aktivity prostredníctvom čiastkových úloh bude podliehať priamo zodpovednej osobe. O stave vydávania časopisov, informačných bulletinov sa budú viesť reporty, ktoré budú prezentované všetkým členom riešiteľského tímu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.

 

Riziká spojené s realizáciou aktivity

obchodné: tieto riziká súvisia s nákladmi na realizáciu aktivity (náklady na tlač, zmena cien za služby);

technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity (príprava, spracovanie a tlač časopisov a informačných materiálov);

projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu a pod.