2.1

Programy na podporu spolupráce VŠ s priemyselnou praxou

Názov špecific. cieľa

Získavanie nových skúseností a zručností s implementáciou a využívaním moderných technológií a poznatkov v podnikateľskej sfére.

Cieľ aktivity

Výmena skúseností a získavanie zručností pri využívaní najmodernejších technológií a poznatkov prostredníctvom realizácie workshopov.

Termín realizácie

05/2010   –   04/2013

 

Popis aktivity

Jadrom predkladanej aktivity je vzájomná výmena poznatkov a praktických skúseností formou realizácie odborných workshopov so zástupcami praxe.

funkcia:

 • posilnenie spolupráce univerzity s praxou vo výskume a vývoji.

 • vzájomná výmena skúseností a informácií

 • možnosť pružne reagovať na meniace sa podmienky v hospodárstve a s tým súvisiacu štruktúru pracovných miest.

 • posilnenie informovanosti praxe o aktualitách pri riešení základného a aplikovaného výskumu.

čas: 36 mesiacov

 

Vstupy:

Kvalita organizovaných workshopov je garantovaná prostredníctvom odborných garantov.

V rámci workshopov budú využité najmodernejšie technické, softwarové prostriedky a unikátne zariadenia jednotlivých pracovísk fakúlt.

 

metóda – zorganizovanie workshopov (oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom pozvánok, oslovenie odborníkov v danej oblasti,  prenájom priestorov na realizáciu aktivity, výber termínu, prieskum záujmu o aktivitu, zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov, realizácia aktivity, spracovanie dopadov)

 

výstupy:

 • realizácia workshopov podľa nasledovného odborného zamerania:

  • strojárske technológie

  • materiály

  • priemyselné inžinierstvo

  • energetika

  • konštruovanie a mechanika strojov

  • bezpečnostné inžinierstvo (4x)

  • doprava a jej bezpečnosť

  • bezpečnosť práce

  • manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava

  • ekonomika a ekológia

  • logistika

  • špecializované informačné technológie

  • využitie metódy eye-track

 • informačné materiály – v tlačenej alebo v elektronickej forme (prezentácie z workshopov na CD, DVD) .

previazanosť na iné aktivity: všetky aktivity navzájom súvisia a výsledkom ich realizácie je zvýšenie vzájomnej informovanosti medzi univerzitou, organizáciami VaV (napr. SAV) a podnikateľskou sférou.

 

predpokladané riziká:

 • obchodné: tieto riziká súvisia s nákladmi na realizáciu aktivity (náklady na tlač, zmena cien za služby);
 • technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity (príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov);
 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu a pod.

cieľová skupina:

 • vysokoškolskí učitelia
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikateľskej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov).

 

Metodológia aktivity Organizovanie workshopov sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
 • oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom pozvánok,
 • oslovenie odborníkov v danej oblasti,
 • prenájom priestorov na realizáciu aktivity,
 • príprava technického a softwarového vybavenia,
 • výber termínu,
 • prieskum záujmu o aktivitu,
 • zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov,
 • realizácia aktivity,
 • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokojnosti s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočňovanej aktivity).

 

Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia, aktívne zainteresovaní v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja,

  • predpokladaný počet: 90;
  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,
  • Ing., PhD., DrSc., doc. alebo prof.,
  • vyvážené zastúpenie žien aj mužov,
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov)

  • predpokladaný počet: 160
  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,
  • Ing., PhD.,
  •  vyvážené zastúpenie žien a mužov

 Aktivity budú realizované dominantne na území Žilinského samosprávneho kraja, nie sú viazané na etnické skupiny, sú určené pre širokú odbornú verejnosť s vymedzeným socio-ekonomickým statusom podľa zamerania projektu a možnosťou poskytnutia informácií aj záujemcom so zdravotným postihnutím.

 

Výstupy aktivity
 • realizácia workshopov podľa nasledovného odborného zamerania:
  • strojárske technológie
  • materiály
  • priemyselné inžinierstvo
  • energetika
  • konštruovanie a mechanika strojov
  • bezpečnostné inžinierstvo
  • doprava a jej bezpečnosť
  • bezpečnosť práce
  • manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava
  • ekonomika a ekológia
  • logistika
  • špecializované informačné technológie
 • prezenčné listiny účastníkov workshopov;

 • informačné materiály – v tlačenej alebo v elektronickej forme (prezentácie z workshopov na CD, DVD) .

 • dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočnenej akcie;

 • cieľová skupina bude mať možnosť formou neformálnej diskusie počas konania akcií si vymeniť a skonzultovať svoje skúsenosti, problémy a riešenia v daných vedných oblastiach,

 

Zodpovedná osoba

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

 

Odborní zamestnanci

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Eva Tillová,  PhD.

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Ing. Peter Kopas, PhD.

Ing. Mária Chalupová

Ing. Rudof  Madaj

Ing. František Brumerčík, PhD.

Ing. Katarína Kampová, PhD.

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

Ing. Miroslava Mikušová, PhD.

prof. Ing.,Pavol Špánik, PhD.

 

Spôsob získavania spätnej väzby

Realizácia aktivity bude podliehať zodpovednej osobe, ktorá bude riešiť aj prípadné problémy. Každý člen participujúci na realizácii aktivity prostred-níctvom čiastkových úloh bude podliehať priamo zodpovednej osobe. O prípravách workshopov, ich priebehu, postupe pri vyhotovovaní informačných materiálov sa budú viesť pravidelné reporty, ktoré budú prezentované všetkým členom riešiteľského tímu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.

 

Z akcie budú spracované dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočnených workshopov a na základe ich analýzy budú navrhnuté opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov.

 

Riziká spojené s realizáciou aktivity

obchodné: tieto riziká súvisia s nákladmi na realizáciu aktivity (náklady na tlač, zmena cien za služby);

technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity (príprava, spracovanie a tlač časopisov a informačných materiálov);

projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu a pod.