3.1

Podpora mobilít medzi univerzitou a podnikateľským sektorom

Názov špecific. cieľa

Vytvorenie priestoru pre aplikáciu nových technológií a poznatkov do praxe. Identifikácia nových požiadaviek priemyslu.

Cieľ aktivity

Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a podnikateľskou sférou prostredníctvom recipročne realizovaných vzájomných mobilít odborných a výskumných pracovníkov univerzity, doktorandov, postdoktorandov a pracovníkov priemyselnej praxe (odborných stáží), exkurzií v priemyselných podnikoch a na odborných výstavách a veľtrhoch, vyzvaných prednášok pracovníkov priemyselnej praxe na pôde univerzity.

Termín realizácie 05/2010   –   04/2013

 

Popis aktivity

Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a podnikateľskou sférou prostredníctvom recipročne realizovaných vzájomných mobilít odborných a výskumných pracovníkov univerzity, doktorandov, postdoktorandov a pracov-níkov priemyselnej praxe (odborných stáží), exkurzií v priemyselných podnikoch a na odborných výstavách a veľtrhoch, vyzvaných prednášok pracovníkov priemyselnej praxe na pôde univerzity.

Od predkladaných aktivít sa očakáva posilnenie spolupráce univerzity s praxou vo výskume a vývoji.

 

funkcia:

 • posilnenie spolupráce univerzity s praxou vo výskume a vývoji.

 • vzájomná výmena skúseností a informácií

 • možnosť pružne reagovať na meniace sa podmienky v hospodárstve a s tým súvisiacu štruktúru pracovných miest.

 • posilnenie informovanosti praxe o aktualitách pri riešení základného a aplikovaného výskumu.

 

čas: 36 mesiacov

 

Vstupy:

Univerzita má deklarovanú spoluprácu s množstvom podnikateľských subjektov (bližšia špecifikácia firiem je uvedená v bode A3 Partnerstvá a účasti žiadateľa v medzinárodných sieťach a stupeň zapojenia).

Výber stáží, exkurzií a vyzvaných prednášok bude uskutočnený na základe osobných jednaní zodpovednej osoby a odborných pracovníkov uvedenej aktivity.

 

metóda

 • zorganizovanie recipročných výmenných odborných stáží medzi pracovníkmi univerzity, doktorandmi a podnikateľskou sférou,
  (oslovenie cieľovej skupiny podnikateľských subjektov, definovanie odborného zamerania a náplne stáže, výber termínu, výber vhodných uchádzačov o stáž, realizácia aktivity, spracovanie dopadov)

 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z praxe na  pôde univerzity.
  (oslovenie cieľovej skupiny podnikateľských subjektov, oslovenie špičkových odborníkov v danej oblasti, definovanie odborného zamerania prednášky, výber termínu, prieskum záujmu o aktivitu, zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov, realizácia aktivity, spracovanie dopadov)

 • exkurzie v priemyselných podnikoch, predvádzacích laboratóriách odborných firiem a na odborných výstavách a veľtrhoch
  (oslovenie cieľovej skupiny podnikateľských subjektov, definovanie odborného zamerania exkurzie, výber termínu, prieskum záujmu o aktivitu, definovanie počtu účastníkov exkurzie, realizácia aktivity, spracovanie dopadov)

výstupy:

 • realizácia odborných stáží podľa tematického zamerania;

 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z praxe na pôde univerzity

 • realizácia odborných exkurzií v priemyselných podnikoch, predvádzacích laboratóriách odborných firiem a na odborných výstavách a veľtrhoch

 

previazanosť na iné aktivity: všetky aktivity navzájom súvisia a výsledkom ich realizácie je zvýšenie vzájomnej informovanosti medzi univerzitou, organizáciami VaV (napr. SAV) a podnikateľskou sférou.

 

predpokladané riziká:

 • odborné: nesplnenie kvalifikačných predpokladov zo strany uchádzačov o odbornú stáž, nepresná špecifikácia odbornej náplne stáže zo strany podnikateľského subjektu;

 • technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity;

 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu a pod.

cieľová skupina:

 • vysokoškolskí učitelia

 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikateľskej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov);

 • doktorandi;

 • postdoktorandi.

 

Metodológia aktivity
 • zorganizovanie recipročných výmenných odborných stáží medzi pracovníkmi univerzity a podnikateľskej sféry,

  • oslovenie cieľovej skupiny podnikateľských subjektov,

  • definovanie odborného zamerania a náplne stáže,

  • výber termínu,

  • výber vhodných uchádzačov o stáž,

  • realizácia aktivity,

  • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokoj­nosti s kvalitou a odbornou úrovňou aktivity).

 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z praxe na  pôde univerzity.

  • oslovenie cieľovej skupiny podnikateľských subjektov,

  • oslovenie špičkových odborníkov v danej oblasti,

  • definovanie odborného zamerania prednášky,

  • výber termínu,

  • prieskum záujmu o aktivitu,

  • zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov,

  • realizácia aktivity,

  • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokoj­nosti s kvalitou a odbornou úrovňou aktivity).

 • realizácia exkurzií v priemyselných podnikoch, predvádzacích labo­ratóriách odborných firiem a na odborných výstavách a veľtrhoch

  • oslovenie cieľovej skupiny podnikateľských subjektov,

  • definovanie odborného zamerania exkurzie,

  • výber termínu,

  • prieskum záujmu o aktivitu,

  • realizácia aktivity,

  • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokoj­nosti s kvalitou a odbornou úrovňou aktivity).

 

Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia, aktívne zainteresovaní v oblasti vysoko­školského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja,

  • predpokladaný počet: 350;

  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,

  • Ing., PhD., DrSc., doc. alebo prof.,

  • vyvážené zastúpenie žien aj mužov,

 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a zamestnancov SAV a jej ústavov)

  • predpokladaný počet: 150

  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,

  • Ing., PhD.,

  •  vyvážené zastúpenie žien a mužov

 • doktorandi

  • predpokladaný počet: 95

  • veková štruktúra: do 35 rokov,

  • druhý stupeň vysokoškolského štúdia

  • vyvážené zastúpenie žien a mužov

Vzhľadom na cieľ a obsah aktivity, táto nie je územne obmedzená. Nie je viazaná na etnické skupiny, je určená pre širokú odbornú verejnosť s vymedzeným socio-ekonomickým statusom podľa zamerania projektu a možnosťou poskytnutia informácií aj záujemcom so zdravotným postihnutím.

 

Výstupy aktivity
 • realizácia odborných stáží podľa tematického zamerania;
 • potvrdenia o absolvovaní odbornej stáže od podnikateľského subjektu;
 • správa o priebehu absolvovanej stáže;
 • realizácia odborných exkurzií, návštev predvádzacích laboratórií, veľtrhov a výstav;
 • správa o priebehu absolvovanej exkurzie;
 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z praxe na pôde univerzity.
 • prezenčné listiny účastníkov vyzvaných prednášok;
 • dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočnenej akcie;

 

Zodpovedná osoba

doc. Ing. Eva Tillová, PhD.

 

Odborní zamestnanci

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

Ing. Rudof  Madaj

Ing. František Brumerčík, PhD.

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Ing. Mária Šimonová, PhD.

doc. Ing. Juraj Vaculík , PhD

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.

doc. Ing. Bibiana Bukova, PhD.

Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.

 

Spôsob získavania spätnej väzby

Realizácia aktivity bude podliehať zodpovednej osobe, ktorý bude riešiť aj prípadné problémy. Každý člen participujúci na realizácii aktivity prostredníctvom čiastkových úloh bude podliehať priamo zodpovednej osobe. O časovom harmonograme a príprave odborných stáží a vyzvaných prednášok, výbere uchádzačov o stáž, sa budú viesť pravidelné reporty, ktoré budú prezentované všetkým členom riešiteľského tímu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.

 

Z akcie budú spracované dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov s kvalitou a odbornou úrovňou absolvovaných odborných stáží a u uskutočnených vyžiadaných prednášok a na základe ich analýzy budú navrhnuté opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov.

 

Riziká spojené s realizáciou aktivity
 • odborné: nepresná špecifikácia odbornej náplne stáže zo strany podnikateľského subjektu;

 • technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity;

 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu, zdravotné ťažkosti účastníkov stáží, a pod.