4.1

Cezhraničná spolupráca za účelom implementácie výsledkov výskumu a vývoja

Názov špecific. cieľa Zvyšovanie intenzity vzájomnej spolupráce a komunikácie v oblasti transferu poznatkov medzi univerzitami a výskumnými organizáciami, domácimi a zahraničnými.
Cieľ aktivity Realizácia mobilít a odborných stáží medzi domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými organizáciami.
Termín realizácie 05/2010   –   04/2013

 

Popis aktivity

Je potrebné sa zamerať na zvýšenie starostlivosti o ľudský potenciál, čo si vyžaduje vzájomnú cezhraničnú výmenu skúseností, poznatkov a informácií medzi výskumnými univerzitami a organizáciami čo povedie k zlepšeniu medzinárodnej spolupráce, možnej príprave spoločných zahraničných projektov.

 

funkcia:

 • posilnenie cezhraničnej vedeckej mobility pracovníkov, doktorandov a postdoktorandov,

 • vzájomná výmena skúseností a informácií;

 • posilnenie vzájomnej informovanosti o aktualitách pri riešení základného a aplikovaného výskumu.

čas: 36 mesiacov

 

Vstupy:

Univerzita má zmluvne uzavretú spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi (bližšia špecifikácia je uvedená v bode A3 Partnerstvá a účasti žiadateľa v medzinárodných sieťach a stupeň zapojenia).

Výber mobilít bude uskutočnený na základe stávajúcich a novouzavretých bilaterálnych zmlúv a dohôd, príp. osobných jednaní.

 

metóda

 • zorganizovanie výmenných mobilít medzi pracovníkmi univerzít a výskumných organizácií,
  (oslovenie cieľovej skupiny univerzít, definovanie odborného zamerania a náplne mobility, výber termínu, výber vhodných uchádzačov o mobilitu, realizácia aktivity, spracovanie dopadov)

 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z univerzitného prostredia na  pôde Žilinskej univerzity.
  (oslovenie špičkových odborníkov v danej oblasti, definovanie odborného zamerania prednášky, výber termínu, prieskum záujmu o aktivitu, zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov, realizácia aktivity, spracovanie dopadov)

výstupy:

 • realizácia mobilít podľa tematického zamerania;

 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z univer­zitného prostredia na pôde Žilinskej univerzity.

previazanosť na iné aktivity: všetky aktivity navzájom súvisia a výsledkom ich realizácie je zvýšenie vzájomnej informovanosti medzi univerzitou, organizáciami VaV (napr. SAV) a podnikateľskou sférou.

 

predpokladané riziká:

 • odborné: nepresná špecifikácia odbornej náplne mobility,

 • technické: riziká súvisia s technickým zabezpečením realizácie;

 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu, a pod.

cieľová skupina:

 • vysokoškolskí učitelia

 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja

 • doktorandi;

 • postdoktorandi.

 

Metodológia aktivity
 • zorganizovanie výmenných mobilít medzi domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými organizáciami:

  • definovanie odborného zamerania a náplne mobility,

  • výber termínu,

  • výber vhodných uchádzačov o mobilitu,

  • realizácia aktivity,

  • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokojnosti s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočňovanej aktivity).

 • realizácia vyzvaných prednášok špičkových odborníkov z univer­zitného prostredia na  pôde Žilinskej univerzity.

  • oslovenie špičkových odborníkov v danej oblasti,

  • definovanie odborného zamerania prednášky,

  • výber termínu,

  • prieskum záujmu o aktivitu,

  • zhromaždenie a následné spracovanie informačných materiálov,

  • realizácia aktivity,

  • spracovanie dopadov (dotazníkový prieskum spokojnosti s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočňovanej aktivity).

 

Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia, aktívne zainteresovaní v oblasti vysoko­školského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja,

  • predpokladaný počet: 220;

  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,

  • Ing., PhD., DrSc., doc. alebo prof.,

  • vyvážené zastúpenie žien aj mužov,

 •  zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane  zamestnancov SAV a jej ústavov)

  • predpokladaný počet: 60

  • veková štruktúra: 25 a viac rokov,

  • Ing., PhD.,

  •  vyvážené zastúpenie žien a mužov

 •  doktorandi

  •  predpokladaný počet: 85

  • veková štruktúra: do 35 rokov,

  • Ing., Mgr.,

  • vyvážené zastúpenie žien a mužov

 •  postdoktorandi

  • predpokladaný počet: 10

  • veková štruktúra: 25 – 35 rokov,

  • PhD.,

  • vyvážené zastúpenie žien a mužov.

Vzhľadom na cieľ a obsah aktivity, táto nie je územne obmedzená. Nie je viazaná na etnické skupiny, je určená pre širokú odbornú verejnosť s vymedzeným socio-ekonomickým statusom podľa zamerania projektu a možnosťou poskytnutia informácií aj záujemcom so zdravotným postihnutím.

 

Výstupy aktivity
 • realizácia 60 mobilít podľa tematického zamerania;

 • správa z absolvovania mobility;

 • realizácia 42 vyzvaných prednášok špičkových odborníkov na pôde Žilinskej univerzity.

 • prezenčné listiny účastníkov vyzvaných prednášok;

 • dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov s kvalitou a odbornou úrovňou uskutočnenej akcie;

 

Zodpovedná osoba

prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.

 

Odborní zamestnanci

doc. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Eva Tillová,  PhD.

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Ing. Mária Chalupová

Ing. František Brumerčík, PhD.

Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

 

Spôsob získavania spätnej väzby

Realizácia aktivity bude podliehať zodpovednej osobe, ktorý bude riešiť aj prípadné problémy. Každý člen participujúci na realizácii aktivity prostredníctvom čiastkových úloh bude podliehať priamo zodpovednej osobe. O časovom harmonograme a príprave mobilít a vyzvaných prednášok, výbere uchádzačov o mobilitu, sa budú viesť pravidelné reporty, ktoré budú prezentované všetkým členom riešiteľského tímu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.

 

Z akcie budú spracované dotazníky prieskumu spokojnosti účastníkov s kvalitou a odbornou úrovňou absolvovaných mobilít a uskutočnených vyžiadaných prednášok a na základe ich analýzy budú navrhnuté opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov.

 

Riziká spojené s realizáciou aktivity
 • odborné: nesplnenie kvalifikačných predpokladov zo strany uchádzačov o mobilitu, nepresná špecifikácia odbornej náplne mobility,

 • technické: tieto riziká súvisia technickým zabezpečením realizácie aktivity;

 • projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu – času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu, a pod.