21. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ

 
   

25. - 26. máj 2016, ŽILINA

 

 

 

Cieľ konferencie: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov. 

Rokovanie konferencie bude v tomto roku venované problematike hodnotenia ekonomickej efektívnosti ako súčasti manažérskych procesov krízového manažmentu a súčasným trendom v prevencii závažných priemyselných havárii.

Sekcie konferencie, ich zameranie a garanti:

Sekcia č.1: Všeobecné zásady krízového riadenia
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.
doc. Ing. Jozef KLUČKA, PhD.

 • analýza bezpečnostného prostredia a aktuálnych rizík a hrozieb v súčasnej spoločnosti,
 • aktuálne otázky budovania bezpečnostného systému SR,
 • krízové riadenie v štátnej správe  a samospráve a jeho význam pre spoločnosť,
 • aktuálne problémy vzdelávania a prípravy krízových manažérov,
 • špecifiká krízového plánovania v nadväznosti na zákon o hospodárskej mobilizácii,
 • bezpečnosť podniku ako predpoklad kontinuity podnikateľských činností,
 • aktuálne problémy manažmentu rizika v slovenských podnikoch,
 • posudzovanie a riadenie rizík v rámci prevencie priemyselných havárii a transpozícii smernice SEVESO III. do členských štátov EÚ.

Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku
prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.
prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.

 • princípy a zákonitosti bezpečnostného manažmentu,
 • vývojové trendy ochrany osôb a majetku,
 • hodnotenie a projektovanie systémov ochrany objektov,
 • prevencia kriminality a metódy jej riadenia,
 • perspektívy rozvoja sektoru súkromnej bezpečnosti,
 • stav a predikcia vývoja bezpečnostnej situácie v SR.

Sekcia č. 3: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.

 • aktuálne úlohy verejnej správy v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry,
 • manažment rizík v oblasti kritickej infraštruktúry,
 • možnosti modelovania a simulácie ohrození a ochrany kritickej infraštruktúry,
 • objektová ochrana prvkov kritickej infraštruktúry v sektore doprava a energetika,
 • riadiace a informačné systémy kritickej infraštruktúry,
 • špecifiká manažmentu rizík dopravy a energetiky,
 • výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry,
 • súvzťažnosť medzi sektormi kritickej infraštruktúry.

Sekcia č. 4: Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby
prof. Ing. Anton OSVALD, CSc.
prof. Ing. Karol BALOG, PhD.

 • hodnotenie efektívnosti protipožiarnych opatrení,
 • protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia,
 • chémia horenia a hasenia,
 • protivýbuchová prevencia,
 • taktika pri požiaroch a záchranných prácach a hasičská technika,
 • integrovaný záchranný systém,
 • priemyselné havárie a ich následky,
 • zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Sprievodné akcie konferencie, workshopy:

 • hodnotenie efektivity fyzickej ochrany objektov kritickej infraštruktúry (otvorený workshop k projektu CI-PAC),
 • podpora rozhodovania v rámci komplexnej obnovy zameranej na komunity (otvorený workshop ISCRAM),
 • plošné rozmiestnenie hasičských jednotiek a ich technické vybavenie (sprievodná akcia).

 

Rámcový program konferencie

 

25. máj 2016

26. máj 2016

9.00   – 10.00 h   Registrácia účastníkov

9.00   – 10.15 h  Rokovanie v sekciách, resp. workshop

10.00 – 10.15 h   Otvorenie konferencie

10.15 – 10.45 h  Prestávka s občerstvením

10.15 – 10.45 h   Plenárne rokovanie

10.45 – 12.00 h  Rokovanie v sekciách, resp. workshop

10.45 – 11.00 h   Prestávka s občerstvením

12.00 - 13:30 h   Obed

11.00 – 12.30 h   Plenárne rokovanie

 

12.30 – 14.00 h   Obed

 

14.00 – 15.30 h   Plenárne rokovanie

 

15.30 – 16.00 h   Prestávka s občerstvením

 

16.00 – 18.00 h   Rokovanie v sekciách

 

19.00 h                Spoločenský večer

 

 

 

Organizátor:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Ulica 1. mája 32,  010 26 Žilina www.fbi.uniza.sk

ISBN 978-80-554-1213-9

Vydalo: EDIS-vydavateľské centrum ŽU

Miesto konania konferencie:
Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel,  budova NR, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovensko

Organizačný výbor konferencie:
Ing. Katarína Buganová, PhD. – organizačný garant konferencie,  tel.: 00421- 41- 513 6748  
Ing. Milan Goč –  logistické a finančné zabezpečenie konferencie,    tel.: 00421- 41- 513 6603
Ing. Michal Titko, PhD. – redaktor zborníka z konferencie, tel.: 00421- 41- 513 6713

e- mail konferencie:  crisis@fbi.uniza.sk, fax:            00421- 41- 513 6620,
internetová stránka konferencie: http://www.fbi.uniza.sk/kkm/