KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU
prof. Ing. Jána BUJŇÁKA, CSc.
rektora Žilinskej univerzity v Žiline

Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov. Konferencia vytvorí širokú platformu na diskusiu o možných dopadoch hospodárskej krízy na súčasnú spoločnosť, s dôrazom na členské krajiny EÚ ako aj o metódach a nástrojoch ich minimalizovania.

Odborní garanti konferencie:
prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, PhD.
prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.

Cieľ a sekcie konferencie, ich zameranie:
Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

Sekcia č. 1: Krízové riadenie a bezpečnosť štátu
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.
doc. Ing. Ladislav NOVÁK, PhD.
doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc.
 • analýza aktuálnych bezpečnostných rizík v súčasnej spoločnosti,
 • krízové riadenie a jeho význam pre spoločnosť,
 • problematika krízového riadenia v štátnej správe a samospráve,
 • špecifiká krízového plánovania,
 • aktuálne otázky budovania bezpečnostného systému SR,
 • posudzovanie rizík v spoločenskej praxi,
 • skúsenosti a závery z riešenia konkrétnych krízových javov,
 • činnosť integrovaného záchranného systému.
Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment - ochrana osôb a majetku
prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD.
doc. Ing. Jaroslav SIVÁK,CSc.
 • osobitosti bezpečnostného manažmentu,
 • trvalo udržateľný rozvoj v občianskej spoločnosti,
 • riziká narušenia bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia spoločnosti,
 • technické prostriedky ochrany obyvateľstva a majetku,
 • integrované bezpečnostné systémy.
Sekcia č. 3: Riešenie ekonomických kríz
doc. Ing. Jozef KLUČKA, PhD.
prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD. Dr. h.c
doc. Ing. Vratislav KOZÁK, Ph.D.
 • globalizačné procesy a ich vplyv na vývoj hospodárstva SR,
 • riadenie rizík a udržiavanie výkonnosti a konkurencieschopností podnikov,
 • aktuálne riziká surovinovej nedostatočnosti,
 • dopady hospodárskej krízy na slovenské podniky,
 • aktuálne problémy slovenského podnikateľského prostredia.
Sekcia č. 4: Ľudský činiteľ v krízovom riadení
prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc.
Mgr. Vladimír T. MÍKA, PhD.
 • osobnosť krízového manažéra z pohľadu sociálno-humanitných vied,
 • obsah, formy a metódy vzdelávanie krízových manažérov,
 • výcvik krízového manažéra s dôrazom na tréning senzitivity, psychickej odolnosti, aktívneho sociálneho učenia, autogénnej relaxácie a pod.,
 • vplyvy krízových javov na správanie sa jednotlivcov, organizovaných i neorganizovaných skupín,
 • komunikácia v inštitúciách a procesoch krízového riadenia,
 • sociálne riziká a sociálne krízy, možnosti ich predvídania, znižovania a eliminácie,
 • etické otázky rozhodovania v krízových situáciách.
Sekcia č. 5: Doprava v krízových situáciách
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D.
 • krízové riadenie dopravy v národnej a nadnárodnej úrovni,
 • dopravné zabezpečenie krízových situácií,
 • dopravná infraštruktúra ako významná súčasť kritickej infraštruktúry,
 • dopravná logistika v krízových situáciách,
 • manažment rizík v doprave,
 • bezpečnosť prepravy nebezpečných látok a predmetov.

Rokovací jazyk:

 • slovenský
 • český
 • anglický
 • ruský
 • nemecký

Rámcový program konferencie:

02. jún 2010
Plenárne rokovenie
Rokovanie v sekciách
Spoločenské posedenie

03. jún 2010
Rokovanie v sekciách


Organizačné pokyny

Konferenciu organizuje Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Konferencia sa bude konať v areáli Žilinskej univerzity na Veľkom Diele, budova NR a NS.

Organizačný výbor konferencie:

Ing. Katarína Bugánová, PhD. - organizačný garant konferencie
tel.: 00421 - 41 - 513 6748
e- mail: crisis@fsi.uniza.sk
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
tel.: 00421 - 41 - 513 6717
e- mail: Jozef.Ristvej@fsi.uniza.sk
Ing. Roman Ondrejka
tel.: 00421 - 41 - 513 6721
e- mail: Roman.Ondrejka@fsi.uniza.sk
Ing. Milan Goč - logistické a finančné zabezpečenie konferencie
tel.: 00421 - 41 - 513 6603
e-mail: Milan.Goc@fsi.uniza.sk
Ing. Jozef Ristvej, PhD. - redaktor zborníka z konferencie
e-mail: crisis@fsi.uniza.sk


Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina

tel. ústredňa: 00421- 41-513 1111
fax: 00421 - 41 - 513 6620
web: http://www.fsi.uniza.sk
e-mail: crisis@fsi.uniza.sk