Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina

tel./fax: 041 513 6601 / 6620, www.fsi.uniza.sk

Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou s dlhodobou tradíciou. Súčasťou Žilinskej univerzity je už viac než 50 rokov. Počas svojej existencie menila obsah a zameranie svojej činnosti podľa spoločenskej objednávky. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť o dvoch rozhodujúcich etapách jej existencie.

V prvej etape, v rokoch 1953 – 1998, bola fakulta pod názvom Vojenská fakulta v rozhodujúcej miere spätá s ozbrojenými silami. Bola jednou z významných vojenských vzdelávacích inštitúcií, ktoré v súlade s potrebami armády a železničného vojska pripravovali vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku vojenskej dopravy a vojenského staviteľstva.

Postupné zmeny v zameraní a činnosti fakulty nastali v roku 1995, kedy boli prijatí prví civilní študenti externého štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť. O rok neskôr bolo v tomto študijnom odbore otvorené aj denné štúdium.

Druhá etapa začína v roku 1998, kedy v rámci transformácie bola Vojenská fakulta premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva. Do tohto času fakulta vychovala 1548 vysokoškolsky pripravených odborníkov. Na fakulte bolo vymenovaných 6 profesorov, 31 docentov a 50 kandidátov technických vied (resp. PhD.).

Transformácia fakulty vytvorila dobrú východiskovú pozíciu na jej ďalšie úspešné pôsobenie v systéme vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky. Vedecko-výskumná činnosť fakulty sa orientuje na riešenie krízových javov v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia, ako aj na otázky obrany a ochrany občanov a majetku a vnútornej bezpečnosti a poriadku v štáte.

Fakulta začala postupne uplatňovať modernejšie typy vzdelávania. Aj z týchto dôvodov bolo na fakulte vybudované laboratórium bezpečnostného manažmentu, krízového manažmentu, požiarno-chemické laboratórium a laboratórium fyziky. Už dlhšiu dobu funguje počítačová učebňa a informačné centrum, ktoré bolo v roku 2005 modernizované a rozšírené na 20 užívateľských staníc. Je rozpracovaný projekt zriadenia ďalších špecializovaných učební, čím sa majú zlepšiť podmienky na kvalitnejšie vzdelávanie.

Fakulta bude naďalej rozvíjať spoluprácu s inštitúciami, organizáciami a podnikmi, ktoré sa zaoberajú riešením krízových javov, záchrannými službami, ochranou pred požiarmi, bezpečnostnými službami a dopravnými službami. Vo vedecko-výskumnej činnosti fakulta venuje pozornosť zapojeniu katedier do nových typov projektov ponúkaných štátnymi inštitúciami, rezortmi i grantovými agentúrami a so širším zapojením fakulty do medzinárodnej vedeckej spolupráce. Úlohou medzinárodnej spolupráce je dať vzdelávacím aktivitám a výskumu otvorený európsky priestor a orientovať sa na zapojenie do európskych medzinárodných vzdelávacích a výskumných programov.

Zámerom fakulty je usmerňovať svoju činnosť tak, aby bol splnený cieľ Žilinskej univerzity začleniť sa medzi výskumné univerzity. Fakulta vytvára predpoklady na zavedenie systému hodnotenia kvality svojej činnosti. Súčasťou tohto procesu je aj príprava vlastného riadiaceho dokumentu na vnútorné hodnotenie (audit) činností a procesov na fakulte.

Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie, zabezpečuje doktorandské štúdium a rôzne formy celoživotného vzdelania v akreditovaných študijných programoch, v ktorých tvorivo rozvíja aj vedeckovýskumnú a vykonáva publikačnú činnosť.

Od marca 2004 má fakulta akreditované nové študijné programy:

1. stupeň – bakalárske štúdium

•  Bezpečnostný manažment.

•  Doprava v krízových situáciách.

•  Krízový manažment.

•  Záchranné služby.

2. stupeň – inžinierske štúdium

•  Bezpečnostný manažment.

•  Doprava v krízových situáciách.

•  Krízový manažment.

•  Záchranné služby.

3. stupeň – doktorandské štúdium

•  Bezpečnostný manažment.

•  Doprava v krízových situáciách.

•  Krízový manažment.

•  Záchranné služby.

Dĺžka štúdia v uvedených študijných programoch je v dennej i externej forme štúdia 5 rokov a v doktorandskom štúdiu 3 roky, v jeho externej forme 5 rokov.

Štúdium je organizované podľa učebných plánov, ktoré v 1. až 3. ročníku obsahujú predovšetkým všeobecno-teoretické bakalárske profilujúce predmety. Vo 4. a 5. ročníku výučba obsahuje inžinierske profilové predmety podľa študijných odborov. Do celej štruktúry štúdia sú zaradené aj predmety sociálno-humanitného zamerania. V 5. ročníku je po skončení 10. semestra vyčlenený priestor na spracovanie diplomovej práce. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Fakulta ponúka aj celý rad študijných programov v rámci celoživotného vzdelávania.