ŠIMÁK LADISLAV
PÄTNÁSŤ ROKOV S MEDZINÁRODNOU KONFERENCIOU
„RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ“

ANDONOV ANTONIO, GEORGIEVA MARGITA, HUBENOVA ZOJA
METHODS AND TECHNOLOGY REENGINEERING CRISIS MANAGEMENT

ANDRASSY VLADIMÍR, JASENOVEC JÁN
OCHRANA PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY A MOŽNOSTI JEJ OPTIMALIZÁCIE

ANTUŠÁK EMIL
KRIZOVÝ SYNDROM SOUČASNOSTI

ARTEMENKO OĽGA
USING FUZZY LOGIC FOR DETERMINING RECREATIONAL PRIVLEKOTELNOSTI TERRITORY ADMINISTRATIVE TERRITORIAL UNITS

BARČÍKOVÁ ANNA, HOUŠKOVÁ LUCIA
PROJEKT PREVENCIE KRIMINALITY NA MIESTNEJ ÚROVNI

BENDA LUDĚK, KOPECKÝ ZDENEK
NÁVRH VYUŽITÍ SYSTÉMU ECALL V MANAGEMENTU PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

BIEŃKOVSKA AGNIESZKA, ZABLOCKA – KLUCZKA ANNA
ABOUT THE EFFICIENCY OF CRISIS MANAGEMENT

BLAHA JAROSLAV
KRIZOVÁ KOMUNIKACE

BOC KAMIL, VACULÍK JURAJ
MOŽNOSTI POUŽITIA METÓD FUZZY LOGIKY PRE HODNOTENIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK

BOŽEK MILOŠ, ČÁSLAVSKÝ MILAN, URBANOVÁ RENÁTA, BOŽEK FRANTIŠEK
DEZINFEKCE PITNÉ VODY A NEKARCINOGENNÍ RIZIKA

BURDOVÁ LENKA, ŠUGÁR JÁN
SOCIOGENNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V RELACÍCH
HUMAN SECURITY

BUZALKA JÁN
HODNOTENIE A RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V PODMIENKACH OBCE

CZERPAK MICHAL
PRZYCZYNY KRYZYSU LEWICOWOŚCI WE WSPÓLCZESNEJ EOROPIE

ČUJAN ZDENĚK, TOMEK MIROSLAV
LOGISTIKA A RIZIKOVÉ STAVY PODNIKU

DANĚK JAN, TEICHMANN DUŠAN
NĚKOLIK ZKUŠENOSTÍ S VYUŽITÍM METOD LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZABEZPEČENÍ PLOŠNÉ EVAKUACE OBYVATELSTVA

DLUGOSZ ZDZISLAW
INFORMACJA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE DO ROZWIĄZYWANIA KRYZYSÓW I KONFLIKTÓW

DROTÁROVÁ IVANA
RIEŠENIE VÝLUKOVÉHO GRAFIKONU VLAKOVEJ DOPRAVY NA JEDNOKOĽAJNOM TRAŤOVOM ÚSEKU

FILIP STANISLAV
OBČIANSKA BEZPEČNOSŤ V KONTEXTE VÍZIE S STRATÉGIE ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

GATS BOGDAN
USE OF GEOINFORMATION SYSTEMS TO DETERMINE THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE FIELDS PROBABILITY

GEORGIEW NIKOLAY
HUMAN PERFORMANCE ASSESSMENT IN THE EVENT OF AN EMERGENCY IN A RAILWAY MAN-MACHINE SYSTEM

GLAVCHEVA STEFKA
ONLINE ADVERTISING METHODS

GOGOĽA RÓBERT
PRÁVNA ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY A JEJ AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY

GOZORA VLADIMÍR
SPOLUPRÁCA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV A MIESTNYCH SAMOSPRÁV PRI RIEŠENÍ REGIONÁLNYCH DISPARÍT

GRZYBOWSKI MAREK
CRISIS IN THE CONTAINER MARITIME TRANSPORT

HANUDEĽ VOJTECH
ZKUŠENOSTI ŽENIJNÍHO VOJSKA AČR Z ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ V ROCE 2002 A 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HAVLOVÁ MICHAELA
VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ÚKOLU Č. 1H-PK2/35 „OVĚŘENÍ ÚČINKŮ OHROŽUJÍCÍCH UDÁLOSTÍ - SPREAD“ A JEHO VYUŽITÍ PRO MODELOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ A TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ

HITTMÁR ŠTEFAN
NEISTOTA ALEBO RIZIKO V MANAŽÉRSKOM ROZHODOVANÍ

HOFREITER LADISLAV
VPLYV ČINITEĽOV BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA NA EFEKTÍVNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU

HOLLÁ KATARÍNA, MÓRICOVÁ VALÉRIA
POSUDZOVANIE SPOĽAHLIVOSTI ĽUDSKÉHO ČINITEĽA V PRIEMYSELNÝCH PROCESOCH

HON ZDENĚK, NAVRÁTIL LEOŠ
MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO MEZINÁRODNÍCH ZÁCHRANNÝCH OPERACÍ

HORÁK RUDOLF, DANIELOVÁ LENKA
OBČANSKÁ BEZPEČNOST A JEJÍ INDEX

HOUŠKOVÁ LUCIA, BARČÍKOVÁ ANNA
ZEFEKTÍVNENIE VYŠETROVANIA TRESTNÉHO ČINU KRÁDEŽE VLÁMANÍM

HUDÁKOVÁ MONIKA
KOMUNIKÁCIA MIESTNYCH SAMOSPRÁV S OBČANMI PRI RIEŠENÍ VYBRANÝCH KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

CHALMURADOV BATYR
ROZVOJ A KRÍZA PODNIKU

CHERNEVA GALINA, ANDONOV
SOLUTION OF ENERGY CRISIS IN BULGARIA - CHALLENGES AND PROSPECTS

IEFREMOV VOLODYMYR, MOSKOVCHENKO SERGII
THE CHARACTERISTIC FEATURES OF PREVENTION THE CORPORATE INFORMATION SYSTEMS FROM THE UNAUTHORIZED INTRUSIONS

IGENYES LADISLAV
ODBORNÝ A PSYCHOLOGICKÝ PROFIL ZAMESTNANCA SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

JÁNOŠÍKOVÁ GABRIELA
VYUŽITIE MODELU FEMA A METÓDY SMUG NA HODNOTENIE A KOMPARÁCIU RIZÍK

JAROSIŃSKI BARTOSZ
DYLEMATY WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W WARUNKACH POSTTRANFORMACYJNEGO KRYZYSU

JAROSIŃSKI BARTOSZ, JAROSIŃSKI JANUSZ
KRYZYS TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE – JEGO PRZYCZYNY

JAROSIŃSKI JANUSZ
KOBIETY NA KRYZYSOWYM RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

JELEZOV EMIL, VARADINOVA JULIA
RIADENIE KRÍZ – CHARAKTERISTIKA VYSKYTUJÚCICH SA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V BULHARSKEJ REPUBLIKE

JUŠKO ŠTEFAN, VEĽAS ANDREJ
TRENAŽÉR TECHNOLÓGIÍ INTELIGENTNÝCH BUDOV

KAMPOVÁ KATARÍNA
METÓDA LOGICKÉHO RÁMCA AKO NÁSTROJ RIADENIA BEZPEČNOSTNÝCH PROJEKTOV

KAPLAN RADOVAN
SOCIÁLNE INŽINIERSTVO – SOCIOTECHNIKA

KELÍŠEK ALEXANDER, STRELCOVÁ STANISLAVA
POSÚDENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA KONKRÉTNEHO PODNIKU

KEŠETOVIĆ ŽELIMIR, MILAŠINOVIĆ SRĐAN
NEW SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT IN SERBIA

KISTER ŁUKASZ
INFORMATION SECURITY AUDIT IN A COMPANY

KITTEL LADISLAV
TEÓRIE PRÍLEŽITOSTI AKO NÁSTROJ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRA

KŁACZYŃSKI ROBERT
MOSCOW – BRUSSELS: THE BEGINNING OF CRISIS OR CARRYING ON COOPERATION IN THE GAS SECTOR

KLUČKA JOZEF
VYBRANÉ METÓDY HODNOTENIA RIZIKA

KLUČKA JOZEF
EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PROJEKTOCH BEZPEČNOSTI

KOPECKÝ ZDENĚK
VÝCHODISKA ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SUBJEKTŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

KORMANCOVÁ GABRIELA
RIADENIE RIZÍK AKO SÚČASŤ PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

KORZENIOWSKI LESZEK FREDERYK
PROBLEMY RYZYKA I ZAGROŻEŃ W OCHRONIE TURYSTÓW

KOVÁČ MARIÁN
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MERANIA ÚROVNE OBČIANSKEJ BEZPEČNOSTI

KOVÁČIK ONDREJ
POSTAVENIE MATEMATIKY V RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

KOVÁČOVÁ ELEONÓRA
OCHRANA ÚZEMIA MIEST A OBCÍ PRED ŽIVELNÝMI POHROMAMI

KOZERA ŁUKASZ
THE LEGAL BASES OF THE RAILWAY TRANSPORT SECURITY SYSTEMS MANAGEMENT IN POLAND

KOZŁOWSKI WOJCIECH
ANALYSIS OF ROAD EMBANKMENT STABILITY IN THE CONDITIONS OF FLOOD WATER ATTACK

KOZŁOWSKI WOJCIECH
TURNOUT AS SPECIFIC COMPONENT OF RAILWAY TRACK CONSTRUCTION

KRBATA ROMAN
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA V ÚZEMNOM OBVODE – SÚČASŤ ZDRAVOTNÍCKEHO KRÍZOVEHO ZABEZPEČENIA V SPÁDOVOM ÚZEMÍ

KUČÁK MAREK
REVERZNÉ INŽINIERSTVO AKO NÁSTROJ RIADENIA PODNIKOV V KRÍZE

KURHAJCOVÁ LENKA
VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV IZS AKO NEVYHNUTNÝ PREDPOKLAD ÚSPEŠNEJ KRÍZOVEJ KOMUNIKÁCIE

KURPAŠ TOMÁŠ, SIVÁK JAROSLAV
VÝBER METÓDY PRE IDENTIFIKÁCIU KRITICKÝCH FAKTOROV

LAMBOVSKA MAYA
A MODEL FOR EVALUATION OF STRUCTURAL STABILITY IN RESPECT TO THREATS

LASICOVÁ JANA, MIKULČÍKOVÁ ADRIANA
ALTERNATÍVNE PRÍSTUPY K SKÚMANIU SPOLOČENSKÝCH KRÍZ

LESZCZYŃSKI MAREK
SOCIETAL SECURITY IN THE PERIOD OF GLOBALISATION

KRAVCHENKO, VOLNENKO, LITVINENKO, BOGATOVA
MEDICO-ECONOMIC BACKGROUND REORGANIZATION PRIMARY HEALTH CARE IN CONDITIONS OF KHARKIV REGION

LOVEČEK TOMÁŠ, KAMPOVÁ KATARÍNA, RISTVEJ JOZEF, BIZOŇOVÁ ZUZANA
eSEC – ELEKTRONICKÝ PORTÁL KOMPETENCIÍ BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA – eSEC

LUSKOVÁ MÁRIA, BUGÁNOVÁ KATARÍNA
EXPERTNÉ METÓDY V RIADENÍ RIZÍK

MACH VLASTIMIL
MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRED ODCUDZENÍM


MARTIŠKOVÁ MARIANA
OPPORTUNITIES AND OVERAL STANDING OF SR IN THE FRAMEWORK OF ESDP

MEČIAR TOMÁŠ
POJEM KOMUNIKÁCIA U ZAMESTNANCOV AUTOMOBILKY PSA V TRNAVE

MEŠKOVÁ LENKA, ŠUTY LADISLAV
OCHRANA PRACOVNÍKOV SBS PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI V OBJEKTE

NAVRÁTIL LEOŠ, HON ZDENĚK, ŠTOREK JOSEF, BRÁDKA STANISLAV, ROSINA JOZEF
SOUČASNÝ STAV KRIZOVÉ MEDICÍNY V ČESKÉ REPUBLICE

ONDIRKOVÁ JELA
RIZIKÁ DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV V DREVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE

ONDREJKA ROMAN
MANAŽMENT RIZÍK PROJEKTOV SYSTÉMOVEJ INTEGRÁCIE

ONDRUŠEK MILOŠ, ANDREJ MARKOVIČ
KOMPARÁCIA PRÍSTUPOV K APLIKÁCII MIGRAČNEJ POLITIKY AKO NÁSTROJA BEZPEČNOSTNÉHO A KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

ONDRUŠEK MILOŠ, ANDREJ MARKOVIČ
MIGRAČNÁ POLITIKA AKO NÁSTROJ BEZPEČNOSTNÉHO A KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

ORINČÁK MICHAL
VYUŽITIE ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD HAZZ PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH V ZAHRANIČÍ

PANÁKOVÁ ĽUBOSLAVA, MACÁŠKOVÁ ERIKA, JAKUBČEKOVÁ JÚLIA
DOPRAVNÉ ZABEZPEČENIE PREPRAVY ZRANENÝCH OSÔB

PECKOVÁ ĽUBOMÍRA
JISHM SR

PROCHÁZKA JAROSLAV, VIDRIKOVÁ DAGMAR
INFORMAČNÝ SYSTÉM CESTNEJ METEOROLÓGIE PRE BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

PROCHÁZKOVÁ DANA
PŘÍČINY SELHÁNÍ ELEKTROENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A IDENTIFIKACE OBLASTÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ PREVENCI A PŘIPRAVENOST

PRZYBYTNIOWSKI J.W
THE EFFICIENCY OF INSURANCE SERVICES SUPPLY CHANNELS

ROSICKÁ ZDENA
HUMAN FACTOR RESULTING FROM PROTECTION OF LANSCAPE, CULTURE AND HISTORY CONSIDERING ETHICS

SABOL JOZEF, ŠESTÁK BEDŘICH, NAVRÁTIL LEOŠ
BEZPEČNOST PŘEPRAVY RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

SELINGER PETR
ZÁSAH V PODMIENKACH SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

SCHELLE KAREL, SCHELLEOVÁ ILONA
NOVÉ TRENDY V ČESKÉM INSOLVENČNÍM PRÁVU

SOPÓCI MILAN
VÝCVIK KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV PRE OPERÁCIE MEDZINÁRODNÉHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

SPURNÝ JOŽA, MATOUŠKOVÁ INGRID
PSYCHIKA VERSUS VÝKON U ZASAHUJÍCÍCH POLICISTŮ

STANEVA VALENTINA
DEPRECIATION POLICY DURING ECONOMIC CRISIS

STODOLA JIŘÍ, STODOLA PETR
VYBRANÉ MATEMATICKÉ NÁSTROJE ROZHODOVÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

STRELCOVÁ STANISLAVA, KELÍŠEK ALEXANDER
RIADENIE PODNIKOVEJ KRÍZY

SUROWIECKI ANDRZEJ
SAFETY FACTORS IN LIGHT RETAINING CONSTRUCTION DESIGN

SUROWIECKI ANDRZEJ, GRABOWSKI LECHOSŁAW
PROBLEMS OF SECURITY AT THE RAILWAY CROSSING

SVENTEKOVÁ EVA
BEZBARIÉROVOSŤ V DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE ŽILINY

SVOBODA EMIL, BITTNER LIBOR, SVOBODA PATRIK
EFEKTIVNÍ PŘÍSTUPY PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU K DOSAHOVÁNÍ PROSPERITY PODNIKU V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ŠINOVSKÝ JÁN
EVAKUÁCIA Z POHĽADU JEDNOTLIVCA V ČASOVEJ TIESNI

ŠKVRNDA FRANTIŠEK
BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY A SÚVISLOSTI GLOBÁLNEJ KRÍZY ZAČIATKU 21. STOROČIA

TODOROVA DANIELA
STATUS AND CHARACTERISTICS OF URBAN TRANSPORT IN SOFIA

TODOROVA DANIELA
MEASURES TO IMPROVE EFFICIENCY, QUALITY AND ATTRACTIVENESS URBAN TRANSPORT IN SOFIA

TODOROVA MIRENA
OPTIMIZATION DEFINITIONS PRESTOYA CONVOYS PASSENGER TRAINS FOR ENGINEERING STATION

TOMANÍČKOVÁ LENKA
PROCES ROZHODOVANIA POČAS KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

TOMEK MIROSLAV, SEIDL MILOSLAV
BEZPEČNOSŤ PREPRAVY VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

URYADNIKOVA I., BAZICHENKO J., BAZICHENKO A.
ECONOMIC JUSTIFICATION OF LOCAL WATER TREATMENT

URYADNIKOVA I.
EFFECT OF RISK IN SYSTEMS WATER TREATMENT HEAT ENERGY OBJECTS ON ENVIRONMENTAL SAFETY OF UKRAINE

URBAN RUDOLF, URBAN ROMAN
STANDARDIZACE OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ PRVNÍCH ZASAHUJÍCÍCH V RÁMCI EU

UŠIAK JAROSLAV
VYBRANÉ HROZBY SEKTOROVEJ BEZPEČNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

VÁCLAVKOVÁ MONIKA
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZISŤOVANIE ZRANITEĽNOSTI OBJEKTOV

VAISILOVA EMILIA
APPLICATION OF THE Z-SKORE METHODTO ANALYSE AND ESTIMATE FINANSIAL RISK IN ENTREPRISES

VALKOV RUSKO, KRUMOV ZLATIN
INFRASTRUCTURE PROJECTS IMPLEMENTATION WITHIN CRISIS CONDITIONS

VARADINOVA JULIA
RIADENIE KRÍZ

VEĽAS ANDREJ
ĽUDSKÝ POTENCIÁL V OBLASTI SÚKROMNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU

VLACHOVÁ HANA
MANPADS – THREAT FOR AVIATION SECURITY

VOLNENKO, LITVINENKO, BOGATOV, KULYAVETS, VASHEV
SOCIAL DISEASES IN UKRAINE: EPIDEMIOLOGICAL CHALLENGES OF HIV INFECTION AND TUBERCULOSIS

VYKLYUK YAROSLAV
SIMULATION MODELS IN DECISION MAKING PROCESS OF CRISES SITUATION SOLUTION

ZAPLATYNSKYI VASYL
EKONOMICKÝ NÁSLEDKY VZDELANIA PRE BEZPEČNOSŤ