SYSTEMATIZÁCIA TRANSFERU POKROKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOV
MEDZI PRIEMYSELNOU SFÉROU A UNIVERZITNÝM PROSTREDÍM

  Projekt ukončený     

 NÁZOV PROJEKTU

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov
medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

ITMS kód: 26110230004

    

 STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU

Zvyšovanie intenzity, kvality a účinnosti transferu nových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

  

      Strategický cieľ je v súlade s hlavným cieľom výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO - Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji Operačného programu Vzdelávanie - Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

  

     V súčasnosti sú kľúčovými zdrojmi rozvoja ekonomiky poznatky, informácie a vzdelanie. Práve tempo a pohyb ich rozvoja určujú kvalitu a úroveň života obyvateľstva a pozíciu krajiny na svetových technologických trhoch.

  

     Súčasný rozvoj vedy a techniky si preto vyžaduje intenzívnu komunikáciu a výmenu informácií medzi univerzitami, vedecko-výskumnými organizáciami a priemyselnou praxou, ktorá je koncovým užívateľom výsledkov vedecko-výskumnej činnosti. Je potrebné neustále zvyšovať intenzitu a kvalitu transferu poznatkov z univerzitného a vedecko-výskumného prostredia do priemyselnej praxe a vytvárať širší priestor pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností.

    

 ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU

  1. Zabezpečenie procesu zvyšovania informovanosti podnikateľského sektora o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách a o najnovších poznatkoch.

  2. Získavanie nových skúseností a zručností s implementáciou a využívaním moderných technológií a poznatkov v podnikateľskej sfére.

  3. Vytvorenie priestoru pre aplikáciu nových technológií a poznatkov do praxe. Identifikácia nových požiadaviek priemyslu.

  4. Zvyšovanie intenzity vzájomnej spolupráce a komunikácie v oblasti transferu poznatkov medzi univerzitami a výskumnými organizáciami, domácimi a zahraničnými.

 

 

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím

 


 

      

 


 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU (OPV-2009/1.2/01-SORO) NFP č.26110230004 s názvom

   

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím.

 


              


 

Designed by © vlk